ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์ชนก ส่างแก้ว (ยิ่ง)
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนัฐวุฒิ จันทร์หอม (โต๊ะ)
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่1
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 081-2629925
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุษราภรณ์ โชติกวี (ไอซ์)
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่2
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวัฒน์ สีทะโคตร (บิว)
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยะพร ผักเทา (แบม)
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤตวิทย์ คำปิคา (โบท)
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐพร จันทรวิชัย (ปาล์ม)
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรภรณ์ ชาเคน (บีม)
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจุฬารัตน์ หม่วยนอก (เกรท)
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมธุรดา แพงบุตรดา (ดรีม)
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนัฐยา สังสีราช (อิม)
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสรวิศ มูลชะนาม (นาย)
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ อดิศรศุภพงษ์ (ออม)
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนัญพร หลอดชา (เทียน)
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5