ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคำสอน แถมนา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 087-2233937
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพล อาสนาทิพย์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 083-3520856
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการประชุม คมฺภีรธมฺโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 081-8734190
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ แสนจำลาห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 080-4062339
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย พลแสนจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 093-0671028
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ รักขันแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 089-9442768
ชื่อ-นามสกุล : นางมยุรี ภาพักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 087-6353041
ชื่อ-นามสกุล : นางมานิดา คำปิคา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 091-6871586
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา นารีวิจิตร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 086-8522759
อีเมล์ : smdd.sc@gmail.com