ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา นารีวิจิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายกองเหรียญ รักษ์ขันธ์แสง
ตำแหน่ง : ครู ผู้ทรงคุณค่่าแห่งแผ่นดิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 สิงหาคม 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ รักขันแสง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2523
ชื่อ-นามสกุล : นางวดีภัทร เปรมปรี
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 กันยายน 2529
ชื่อ-นามสกุล : นางอังคะรัตน์ ผาบสิมมา
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2536
ชื่อ-นามสกุล : นางสร้อยทอง แมนเมือง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2527
ชื่อ-นามสกุล : นางระเบียบ คำศิริรักษ์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางประสงค์ ลือเรื่อง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2539
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐนิดา รักษ์ขันธ์แสง
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัชราพร มูลตรีภักดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา แสงทอง
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2534