ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานของโรงเรียน
รายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร 1 เม.ย.61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.48 KB
คำกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาตำบล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.97 KB
คำกล่าวรายงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.17 KB
หนังสือเรียนเชิญผอ.เขตเป็นประธานเปิดกีฬาตำบล60
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.04 KB
รายละเอียดงบประมาณการแข่งขันกีฬาตำบล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.99 KB
โครงการของบประมาณการแข่งขันกีฬาตำบล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40 KB
โครงการพัฒนาบุคลากร(ของบสหกรณ์)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49 KB
แบบขอผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ผบ.ลส.1

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90 KB
แบบขอผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ผบ.ลส.2

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.34 KB
แบบขอผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ผบ.ลส.3

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.23 KB
แบบประเมินผอ.ใหม่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.96 KB
กำหนดการประเมินผอ.ใหม่
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.12 KB
แบบขอผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (ปก,คำนำ)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 654 KB
รายงานการประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนต.ค.59

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.5 KB
หนังสือนำส่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต.ค.59

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.5 KB
ข้อมูลครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.67 KB
คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 462.96 KB
แนวทางการเขียนSAR

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.44 MB
ภาพพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซม

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ภาพพิธีถวายความอาลัย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.02 MB
โครงการของบประมาณสื่อประวัติศาสตร์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59 KB
พิธีกรงานศพ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67 KB
โครงการของบประมาณสื่ออ่านออกเขียนได้

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39 KB
หนังสือนำส่งโครงการ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61 KB
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.91 KB
ประวัติและผลงานผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรแต่งตั้งเป็นคณะพี่เลี้ยง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 954.11 KB
คำถวายความอาลัย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.19 KB
เกียรติบัตรExcellenceกลุ่มปี58 (ครูฐนิดา)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.3 KB
เกียรติบัตรExcellenceกลุ่มปี58 (ครูเทพพิทักษ์)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 402.26 KB
เกียรติบัตรExcellenceกลุ่มปี58 (ครูพิมลรัตน์)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 400.27 KB
กำหนดการพิธีถวายความอาลัย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.36 KB
ที่ศธ.04025.04.14

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.2 KB
โครงการของบ300000 บาท

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.9 KB
ของบกระตุ้นเศรษฐกิจของโรงเรียนโสกม่วงดอนดู่

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.5 KB
ปฏิทินปฏิบัติงานและโครงการของโรงเรียน ปี2559

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.59 KB
ตารางสอน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.57 KB
โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ500000

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72 KB
บันทึกขออนุญาตไปราชการของผู้บริหาร

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.5 KB
ประฃุมใหญ่หมู่บ้านชัยพฤกษ์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB
รายชื่อผู้มาประชุมใหญ่

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.5 KB
ระเบียบวาระการประชุมหมู่บ้าน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.5 KB
หนังสือนำส่งผู้ทำตุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.5 KB