ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการกลุ่มที่14
นายปรีชา นารีวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ประธานกลุ่ม
นายปรีชา นารีวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่  ประธานกลุ่ม
นายสมพงษ์ แก้วอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง รองประธานกลุ่ม
นายสมพงษ์  แก้วอาจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง รองประธานกลุ่ม
นายอุดม จันทร์โสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายอุดม  จันทร์โสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางวิเมลือง ถิ่นปรุ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางรัชนีวรรณ เจริญโชคมณี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนโชคมณีศึกษา กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางรัชนีวรรณ  เจริญโชคมณี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนโชคมณีศึกษา กรรมการฝ่ายวิชาการ
นายสายัณห์ วันนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ กรรมการฝ่ายวิชาการ
นายสายัณห์  วันนา  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางสุพัตรา พลพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางสุพัตรา  พลพิมพ์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา  กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางรุ่งทิวา บาลยอ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางรุ่งทิวา  บาลยอ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  กรรมการฝ่ายวิชาการ
นายมนัส ชาติประมง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นายมนัส  ชาติประมง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นายไทสิทธิ์ บุตรโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นเท่า รองหัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นายไทสิทธิ์  บุตรโส   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นเท่า  รองหัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นายวินัย ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว กรรมการฝ่ายบุคลากร
นายวินัย  ประวันนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว  กรรมการฝ่ายบุคลากร
นายโยธากานต์ แสนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 กรรมการฝ่ายบุคลากร
นายโยธากานต์  แสนแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2  กรรมการฝ่ายบุคลากร
นายดาวเรือง โชติบ้านขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายดาวเรือง  โชติบ้านขาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา  หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายเสรี สิทธิอุปชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง รองหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายเสรี  สิทธิอุปชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง  รองหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายรังสรรค์ รักขันแสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ กรรมการฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายรังสรรค์  รักขันแสง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่  กรรมการฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายสุราษฎร์ ศรีเศรษฐการ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง กรรมการฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายสุราษฎร์  ศรีเศรษฐการ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง กรรมการฝ่ายแผนและงบประมาณ
นายสุนทร เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสุนทร  เจริญสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายคนองเดช เชษฐบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายคนองเดช  เชษฐบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร  รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสมศักดิ์ หาปู่ทน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสมศักดิ์  หาปู่ทน  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสุเทพ ธงศิลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบะยาว กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสุเทพ  ธงศิลา  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบะยาว กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสมภาร ชาลีดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมภาร  ชาลีดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางรุ่งทิวา บาลยอ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางรุ่งทิวา  บาลยอ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายโยธากานต์ แสนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายโยธากานต์  แสนแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมจิต มีลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม เลขานุการกลุ่ม
นายสมจิต  มีลุน  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม เลขานุการกลุ่ม
นายเสรี สิทธิอุปชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม
นายเสรี  สิทธิอุปชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง  ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม