ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ดำรงตำแหน่งระหว่างปี

1

นายสนิท  บุตรราช

ครูใหญ่

2482 - 2484

2

นายอินทร์  โสแสนน้อย

ครูใหญ่

2484 - 2493

3

นายบุญ  เที่ยงตรง

ครูใหญ่

2493 - 2527

4

นายพล  ธงศิลา

ครูใหญ่

2527 - 2528

5

นายพล  ธงศิลา

อาจารย์ใหญ่

2528 - 2543

6

นายพล  ธงศิลา

ผู้อำนวยการ

2543 - 2549

7

นายปรีชา  นารีวิจิตร

ผู้อำนวยการ

2549 - ปัจจุบัน