ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
OSOPโรงเรียน
OSOPโรงเรียน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน

************************************************************

1.            ชื่อผลิตภัณฑ์          การถักกระเป๋าโครเชต์   ( Lovely  bag )

2.            ผู้ผลิต                     โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่   กลุ่มสถานศึกษาที่ 14    

ตำบลหนองบัว    อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  

 เบอร์โทร  043- 299596

3.วัตถุประสงค์                        1.      เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  ฝึกปฏิบัติ  และมีทักษะในการถักกระเป๋าโครเชต์ 

                  2.      เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และ เป็น 

                           แนวทางใน การประกอบอาชีพ

4.สนองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้     การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                                    สาระการเรียนรู้            ความรู้  ทักษะ และเจตคติในการทำงาน การจัดการการดำรงชีวิต  การประกอบอาชีพและการใช้เทคโนโลยี

                                    มาตรฐาน                     เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ   

5.สมรรถนะสำคัญ

                                    ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ  ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน  และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

 

6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                  1.  มุ่งมั่นในการทำงาน

                  2.  อยู่อย่างพอเพียง

                  3.  มีวินัย

 

7.ประโยชน์

1.             ทำให้นักเรียนมีสมาธิและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2.             มีกระเป๋าสวย ๆ ใช้  หรือให้เป็นของขวัญสำหรับคนพิเศษ  และที่สำคัญเป็นงานฝีมือ

        ของเราอีกด้วย

3.             ทำให้นักเรียนมีอาชีพและสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

OSOPโรงเรียน
OSOPโรงเรียน
OSOPโรงเรียน
OSOPโรงเรียน
OSOPโรงเรียน
OSOPโรงเรียน
OSOPโรงเรียน
OSOPโรงเรียน
OSOPโรงเรียน