ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลจำนวนนักเรียน  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่

ปีการศึกษา  2560

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ครูประจำชั้น

อนุบาล  1

10


2


12


นางสร้อยทอง  แมนเมือง


อนุบาล 2

3


3


6


นางสร้อยทอง  แมนเมือง


ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

8


7


15


นางระเบียบ  คำศิริรักษ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

3


10


13


นางวดีภัทร  เปรมปรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

5


8


13


นางประสงค์  ลือเรื่อง

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

8


2


10


นายพงศธร  กรรณลา


ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

15


7


22


นางอังคะรัตน์  ผาบสิมมา


ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

12


10


22นายรังสรรค์  รักขันแสง

รวม

64


49


113