ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้เป็นคนดีมีคุณธรรม อดทนยึดฮีต 12 คอง 14 และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสานเป็นแนวปฏิบัติ

2.  พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้เป็นคนดีมีความรู้ 8 กลุ่มสาระตามที่หลักสูตรกำหนด โดยมุ่งเน้นวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

            3.  พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีความรู้ในอาชีพหลักของบิดามารดาและอาชีพในท้องถิ่นอย่างน้อย  2  อาชีพ

            4.  พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเล่นดนตรีพื้นเมือง เล่นกีฬาและรักศิลปะ

            5.  พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

            6.  พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

            7.  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น


เป้าหมาย

1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ  80

2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ร้อยละ  100

3. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และชุมชนมีความพอใจ ร้อยละ 90

4. ชุมนให้ความช่วยเหลือในการจัดการศึกษา ในทุกๆด้านทั้งแรงงาน เงินทุน  และความคิด

5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเฉลี่ยร้อยละ 80