ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่  ตำบลหนองบัว  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  เดิมชื่อ  โรงเรียนบ้านโสกม่วง  (โสกม่วงรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์)  ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๒  โดยนายอำเภอเป็นผู้ก่อตั้ง  เดิมอาศัยวัดท่าประชุมบ้านดอนดู่  หมู่ที่    เป็นสถานที่เรียน  มีนักเรียนมาจาก    หมู่บ้าน  คือ  บ้านโสกม่วง  หมู่ที่    และ  บ้านดอนดู่  หมู่ที่    มาเรียนร่วม  มีนายสนิท  บุตรราช  เป็นครูใหญ่คนแรก  นายเข็มทอง  วัฒนกุล  เป็นครูประจำชั้น  เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้น  ป.๑  - ชั้น ป.๔  มีนักเรียน  ๖๙  คน  แยกเป็น  ชาย  ๓๓  คน  หญิง  ๓๖  คน