ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
PLCโรงเรียน
โครงการPLCโรงเรียน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.22 KB
ปฏิทินในการพัฒนา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.28 KB
ID Plan ผอ.ปรีชา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79 KB
ID Plan ครูสร้อยทอง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.24 KB
ID Plan ครูประสงค์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70 KB
ID Plan ครูรังสรรค์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.5 KB
ID Plan ครูอังคะรัตน์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67 KB
ID Plan ครูระเบียบ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
ID Plan ครูวดีภัทร

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70 KB
แบบสรุปสมรรถนะที่ต้องพัฒนา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.87 KB