ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ธ.ค. 58 ถึง 19 ธ.ค. 58 ทัศนศึกษาคณะครูโรงเรียนในตำบลหนองบัว ณ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

09 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ประจำปีการศึกษา 2558
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ ประจำปีการศึกษา 2558